اسپرینکلر

سیستم اسپرینکلر بعنوان پرکاربردترین سیستم اطفا حریق اتوماتیک در دنیا شناخته می شود. در این سیستم فرآیند تشخیص حریق مجزا از سیستم اعلام حریق، توسط حباب شیشه ای و یا فلز حساس به حرارت انجام شده و پس از شکستن حباب و یا ذوب شدن فلز، اسپرینکلر از حالت بسته به حالت باز تغییر وضعیت…