سیستم های اطفاء حریق آبی

سیستم اسپرینکلر         شیرآلات اطفای آبی

تجهیزات کنترلی سیستم آبی