آچار نصب اسپرینکلر

Sprinkler Wrenchآچار نصب اسپرینکلر

  • مناسب جهت نصب اسپرینکلردر فضاهای  با عدم دسترسی کافی
  • کاربرد جهت نصب اسپرینکلرهای پنهان، دکوراتیو و معمولی
  • جلوگیری از آسیب به بدنه و رزوه های اسپرینکلر
  • جلوگیری از آسیب به سقف کاذب