پمپ های آتش نشانی

پمپ های آتش نشانی به عنوان قلب سیستم آتش نشانی شناخته می شوند. انتخاب صحیح پمپ بر اساس بیشترین دبی و هد مورد نیاز دورترین تجهیزات به کار رفته در سیستم آتش نشانی، تضمین کننده عملکرد صحیح سیستم اسپرینکلر و لوله ایستاده ساختمان ها خواهد بود.

در پکیج پمپ های آتش نشانی دو پمپ با ظرفیت یکسان به صورت اصلی و رزرو باید مورد استفاده قرار گیرند. پیشنهاد می گردد همواره پمپ اصلی به صورت الکتریکال و پمپ رزرو از نوع دیزل انتخاب گردد. در این حالت درصورت قطعی برق پمپ دیزل وارد مدار خواهد شد. در ساختمان های مجهز به دیزل ژنراتور از برق تولیدی می توان به عنوان منبع تغذیه پمپ های الکتریکال نیز بهره جست.

کلیه پمپ خانه های آتش نشانی مجهز به پمپ کوچکتری تحت عنوان جاکی پمپ می باشد. این پمپ الکتریکال با هد مشابه با پمپ های اصلی و دبی به مراتب کمتر از آنها بمنظور تامین افت فشارهای جزئی در شبکه لوله کشی استفاده می شود. پمپ جاکی با استارت های مداوم خود از استارت های بی مورد پمپ الکتریکال و پمپ دیزل جلوگیری می کند. پکیج فهرست شده پمپ های آتش نشانی به جز موارد یادشده شامل: Main relief valve و Waste cone  بر روی پمپ دیزل، به همراه  Flow meterجهت نصب بر روی خط تست و تابلوهای کنترل فهرست شده (دارای تاییدیه UL/FM می باشد. شایان ذکر است شیرآلات مورد استفاده در پمپ خانه استاندارد آتش نشانی همانند شیر یکطرفه، شیر دروازه ای OS&Y و صافی ها نیز باید از تجهیزات فهرست شده انتخاب گردند. حجم مخزن آب آتش نشانی می باید به گونه ای انتخاب شود که پاسخگوی نیاز مجموعه پمپ های آتش نشانی تا زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی باشد. در صورتیکه این مخزن جهت تامین آب بهداشتی ساختمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد، حجم آن می بایست پاسخگوی هر دو نیاز به صورت هم زمان باشد.